De gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van beleid, de beschikbare gelden doeltreffend en doelmatig te besteden. Dat betekent dat de I&O Research is specialist in het evalueren van beleid.

Rekenkameronderzoek

Zicht op resultaat

Maatwerk

De gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van beleid, de beschikbare gelden doeltreffend en doelmatig te besteden. Dat betekent dat de I&O Research is specialist in het evalueren van beleid. We bieden maatwerk en onze onderzoekers en adviseurs zijn uitstekend ingevoerd in uiteenlopende beleidsvelden en in het functioneren van de lokale politiek en de het lokaal bestuur. Wij brengen de beschikbare informatie in kaart en maar verzamelen wij zelf ook informatie, via onder meer workshops, marktgesprekken, focusgroepen, online-, schriftelijke en telefonische enquêtes. De bruikbaarheid van uitkomsten staat bovenaan: we bieden u heldere en controleerbare conclusies en concrete en vaak direct toepasbare verbetersuggesties.

Zicht op proces en resultaat

De gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van beleid, de beschikbare gelden doeltreffend en doelmatig te besteden. Dat betekent dat de gemeenteraad voorafgaande aan de besluitvorming een scherp beeld moet hebben van de beoogde doelen en van de beleidsinstrumenten waarmee deze zijn te realiseren en de kosten die het met zich meebrengt. Tijdens de beleidsuitvoering en achteraf moet er antwoord komen op vragen als: Hebben we bereikt wat we wilden? Hebben we gedaan wat we moesten doen? En heeft het gekost wat het mocht kosten?

Duidelijk is dat hierbij de informatiepositie van de gemeenteraad cruciaal is. Krijgt de raad tijdig de beschikking over de juiste informatie om haar kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen? I&O Research ondersteunt lokale rekenkamers om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid in beeld te brengen.

Visie

Bruikbaarheid van de uitkomsten staat bovenaan: we bieden u heldere en controleerbare conclusies en concrete en vaak direct toepasbare verbetersuggesties. Niet alleen terugblikken, maar ook vooruitkijken. Dat betekent dat de focus ligt op zowel beleidsresultaten (wat levert het gevoerde beleid op?) als op achterliggende aannames en veronderstellingen (op welke manier zou het beleid moeten leiden tot waarneembare effecten? Wat zijn de ‘werkzame bestanddelen’ van het beleid?)
Het perspectief van de doelgroep: Hoe beoordeelt de burger het beleid? Wat levert het de doelgroep werkelijk op? Bij het het zoeken naar antwoorden op de onderzoeksvragen beperken we ons niet tot interne informatie. Door burgers, ondernemers, jongeren, samenwerkingspartners en uitvoeringsorganisatie te betrekken, als informant, discussiant of respondent.
Wij brengen niet alleen in kaart welke informatie beschikbaar is, maar als het nodig is verzamelen wij zelf ook informatie, via onder meer workshops, focusgroepen, online-, schriftelijke en telefonische enquetes.

Gedeeltelijke uitbesteding

We kunnen uw onderzoek van A tot Z uitvoeren. Bij deze fullservice variant werken we uw vraagstelling uit tot een toetstingskader, voeren we de volledige gegevensverzameling uit rapporten we over de uitkomsten in de nota van bevindingen en leveren we u de bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Bij deze variant beperkt u zich tot het faciliteren van het onderzoeksproces.

n A tot Z uitvoeren. Bij deze fullservice variant werken we uw vraagstelling uit tot een toetstingskader, voeren we de volledige gegevensverzameling uit rapporten we over de uitkomsten in de nota van bevindingen en leveren we u de bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Bij deze variant beperkt u zich tot het faciliteren van het onderzoeksproces.

Bij gedeeltelijke uitbesteding heeft de rekenkamer zelf een actieve inhoudelijke rol in het onderzoeksproces. Wij kunnen delen van het onderzoek uitvoeren. U kunt hierbij denken aan (externe) interviews, documentanalyse of een enquête onder de doelgroep. Ook kunnen we u adviseren over het de aanpak en de uitvoering van het onderzoek op basis van onze ervaringen bij andere rekenkamers.

Detachering onderzoeker

I&O Research detacheert ervaren onderzoekers bij kennisinstituten, onderzoeksafdelingen van overheidsinstelling en bij rekenkamers. Op baiss van de aard van de gevraagde werkzaamheden zoeken wij voor u een kandidaat met het gewenste profiel en expertise.

Thema’s

We zijn thuis op veel gemeentelijke beleidsvelden. We voerden recent rekenkameronderzoek over: vergunningverlening, welstandsbeleid, wijkgericht werken, burgerparticipatie, klachten en bezwaren, dienstverlening, digitale dienstverlening, onderhoud openbare ruimte, reintegratie, verbonden partijen, uitvoering Wmo en handhaving.

Kwaliteit

Wij hebben al ruim tien jaar ervaring met het uitvoeren van lokaal rekenkameronderzoek. Door optimaal gebruik van de kennis en expertise van onze medewerkers en een slimme aanpak van het onderzoek zijn we snel en efficiënt in de uitvoering en kan de doorlooptijd beperkt blijven.

I&O Research is ISO 9001 en 20252 gecertificeerd. Onze klantpanels zijn gecertificeerd volgens ISO 26362. I&O Research is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Wij hebben de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek onderschreven.

Actueel

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.