Aanleiding
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert op verzoek van het ministerie van VWS de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit. Een onderdeel van deze evaluatie betreft de Wmo 2015. Om inzicht te krijgen in de interactie tussen burgers en gemeenten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, verzamelt I&O Research namens het SCP gegevens onder burgers met een hulpvraag (melders genoemd) en onder professionals die namens de gemeente de hulpvraag met burgers bespreken en oplossen (gespreksvoerders). Uw gemeente maakt deel uit van een aantal door het SCP geselecteerde gemeenten, die gezamenlijk een representatief beeld van Nederland opleveren.

Hoe voeren wij de dataverzameling binnen gemeenten uit?
De dataverzameling bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Mondelinge interviews met burgers die zich bij uw gemeente melden (of worden gemeld) met een ondersteuningsvraag.
  2. Schriftelijke vragenlijst onder professionals (gespreksvoerders) die namens de gemeente gesprekken voeren met burgers met een ondersteuningsbehoefte en met hen tot oplossingen op maat komen, zoals Wmo-consulenten of professionals in sociale (wijk)teams.
  3. Schriftelijke vragenlijst onder mantelzorgers van de melders die in onderdeel 1 worden benaderd.

Waarvoor hebben wij uw hulp nodig?
We hebben uw hulp bij het benaderen van Wmo-melders hard nodig. Het blijkt namelijk dat zij eerder bereid zijn om mee te doen wanneer hen dat gevraagd wordt door hun eigen gemeente. En voor het doen van betrouwbare uitspraken is het belangrijk dat zoveel mogelijk melders meedoen. Ook ontvangen wij graag zakelijke adresgegevens van de gespreksvoerders, voor het toesturen van de vragenlijst.

Het SCP benut deze gegevens voor de beantwoording van onderzoeksvragen voor het ministerie van VWS. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn echter ook voor uw gemeente interessant. U ontvangt kosteloos de rapportage over de landelijke uitkomsten én een uitnodiging voor een regio-bijeenkomst van het SCP waar de uitkomsten voor uw regio nader uitgelicht en besproken worden met de onderzoekers en met andere gemeenten.

Klik hier voor meer informatie over de dataverzameling onder Wmo-melders
Klik hier voor meer informatie over de dataverzameling onder gespreksvoerders

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoekscp@ioresearch.nl en één van de leden van het projectteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.