Hoe verder met cijfers Veiligheidsmonitor?

In 2011 hebben veel gemeenten - al dan niet met een verdieping op wijkniveau - een Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) laten uitvoeren. Aansluitend daarop zijn voor een deel van de gemeenten ook rapportages met de onderzoeksresultaten geleverd.
26 juni 2012 | Jaap Bouwmeester

Vastleggen gemeentelijk veiligheidsbeleid

In 2011 hebben veel gemeenten – al dan niet met een verdieping op wijkniveau – een Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) laten uitvoeren. Aansluitend daarop zijn voor een deel van de gemeenten ook rapportages met de onderzoeksresultaten geleverd. De volgende stap in de verwerking van de resultaten van de Veiligheidsmonitor is het vastleggen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid en de samenwerking met externe partners in een Integraal Veiligheidsplan. Ook hierin kan I&O Research gemeenten ondersteunen. Zo kunnen wij een veiligheidsanalyse opstellen of desgewenst de volledige traject uitvoeren inclusief het opstellen van de kadernota integrale veiligheid.

Het opstellen van een veiligheidsanalyse of een integraal veiligheidsplan is een overzichtelijk proces, maar vraagt toch specifieke expertise. Ook gaat het opstellen van analyse en plan gepaard met een substantiële tijdsbesteding. Wij kunnen u de zorg ervoor plan geheel of deels uit handen nemen. We leveren u maatwerk. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de veiligheidsanalyse laat uitvoeren en zelf de nota opstelt, maar u kunt natuurlijk ook het gehele traject uitbesteden.

Veiligheidsanalyse

Een eerste belangrijke stap om te komen tot een nota integrale veiligheid, is het uitvoeren van een veiligheidsanalyse. De opdracht bestaat uit het opstellen van een veiligheidsanalyse die de basis zal vormen van een door de gemeente vast te stellen nota ‘Integraal Veiligheidsbeleid’. Het volledige traject wordt uitgevoerd volgens de methode van het ‘Kernbeleid Veiligheid’ van de VNG.

De methode onderscheidt vijf veiligheidsvelden:

 1. veilige woon- en leefomgeving;
 2. bedrijvigheid en veiligheid;
 3. jeugd en veiligheid;
 4. fysieke veiligheid;
 5. integriteit en veiligheid.

De gevraagde werkzaamheden betreffen het opstellen van een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie en de aanpak van de problematiek. Deze veiligheidsanalyse is een onderdeel van een groter geheel. Het verkrijgen van draagvlak voor de analyse en het vaststellen van prioriteiten en een plan van aanpak behoort niet tot de opdracht. Het eindresultaat is een rapportage met een beschrijving per veiligheidsveld van de belangrijkste veiligheidsproblemen, de huidige aanpak en mogelijkheden om de aanpak te verscherpen of te verbeteren.

Veiligheidsplan

Op basis van de veiligheidsanalyse kan de gemeente verdere stappen zetten om tot een nota integraal veiligheidsbeleid te komen. We stellen uw nota integrale veiligheid op volgens de methode ‘Kernbeleid Veiligheid’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze methode bestaat uit 12 stappen en is zowel omvattend als overzichtelijk.

Stappenplan Kernbeleid veiligheid:

 1. Raadsuitspraak (startnotitie)
 2. Samenstelling werkgroep
 3. Startbijeenkomst werkgroep
 4. Behandeling beleidsvragen over visie, veiligheidsanalyse en prioriteiten
 5. Vaststelling prioriteiten door de raad
 6. Behandeling beleidsvragen over aanpak en borging
 7. Opstellen kadernota door werkgroep
 8. Check draagvlak door werkgroepleden bij eigen organisatie/achterban
 9. Vaststelling kadernota door raad
 10. Opstellen uitvoeringsprogramma door College
 11. Controle uitvoeringsprogramma door raad
 12. Uitvoeringsfase (jaarlijkse cycli).

Centraal staat een gedegen analyse van de veiligheidssituatie en de huidige wijze waarop er wordt samengewerkt. Daarna komen alle relevante aspecten van het integraal veiligheidsbeleid aan bod en worden helder neergezet. Het eindproduct is geheel gereed om ter besluitvorming te worden aangeboden. Deze nota wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar en wordt na 2 jaar geactualiseerd.

De uitkomsten van de veiligheidsanalyse beschrijven we in een heldere en bondige rapportage. Onze ervaring leert namelijk dat tal van gemeenten de voorkeur geven een eigen specifieke opbouw van de rapportage boven de ‘standaard’ indeling van de VNG. In overleg met de opdrachtgever zullen we daarom voorafgaande aan het opstellen van de rapportage eerst de opzet vaststellen. We zullen de rapportage ook digitaal beschikbaar stellen zodat de uitkomsten gemakkelijk verwerkt kunnen worden in andere stukken. Na goedkeuring van de veiligheidsrapportage is onze opdracht strikt genomen voltooid. We blijven echter beschikbaar voor het geven van toelichting op het stuk en het beantwoorden van informatieve vragen. We zullen voor deze nazorg geen aanvullende kosten in rekening brengen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.