Footprints wijkveiligheid

Probleemwijken Minister Ella Vogelaar heeft onlangs 40 probleemwijken in 18 gemeenten aangewezen, waarin de komende jaren extra zal worden geïnvesteerd om achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. In de geselecteerde probleemwijken zou sprake zijn een cumulatie van achterstanden en problemen. Als maatstaf geldt hierbij de achterstand van een wijk ten opzichte van het landelijke gemiddelde. […]
06 mei 2009

Probleemwijken

Minister Ella Vogelaar heeft onlangs 40 probleemwijken in 18 gemeenten aangewezen, waarin de komende jaren extra zal worden geïnvesteerd om achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. In de geselecteerde probleemwijken zou sprake zijn een cumulatie van achterstanden en problemen. Als maatstaf geldt hierbij de achterstand van een wijk ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

De wijken zijn geselecteerd op basis van 18 indicatoren voor sociaal-economische achterstanden (inkomen, werk, opleiding), fysieke achterstanden (o.a. prijs en kwaliteit van woningen), sociale en leefbaarheidproblemen (o.a. vandalisme, onveiligheid, sociale overlast) en fysieke problemen (o.a. vervuiling, verkeer, geluidsoverlast, woonomgeving).

Lagere inkomensgroepen, veelal allochtonen, zijn sterk vertegenwoordigd in de probleemwijken, ook als gevolg van een lage opleidingsgraad en een relatief hoge werkloosheid. Bewoners van deze wijken voelen zich vaak minder gezond. Ook ervaren ze meer overlast.

Wijkgrenzen

Er is over de selectie van de wijken veel gediscussieerd. Niet alle gemeenten herkennen zich in de geselecteerd probleemwijken. Dit geldt zowel voor gemeenten die niet in de selectie zitten als gemeenten die wel in de selectie zitten. De discussie spitst zich niet zozeer toe op de gebruikte indicatoren, als wel op de gehanteerde wijkindeling. Die zou, zo luidt de kritiek te grof zijn, en daardoor de grootste steden ‘bevoordelen’.

I&O Research heeft samen met de gemeente Enschede een methode ontwikkelt om bij veiligheidspartners aanwezige wijkkennis te integreren in wijkveiligheidsscans. Alle bij het leefbaarheids- en veiligheidsbeleid betrokken organisaties in de gemeente dragen bij het leveren van de veiligheidsinformatie. I&O Research heeft samen met de politie Twente de wijkindelingen op elkaar afgestemd, zodat het probleem van niet samenvallende wijkgrenzen definitief tot het verleden behoort.

Footprints

De footprints geven op 13 indicatoren uit verschillende bronnen een samenvatting van de veiligheidssituatie per wijk. De grafieken zijn gebaseerd op een rangorde, in feite een top 37 per indicator. Daarbij is steeds een positie op nummer 1 het meest gunstig vanuit veiligheidsoogpunt en een positie op nummer 37 het meest ongunstig. De footprints bieden de mogelijkheid om in één oogopslag te zien hoe het met de veiligheid in de betreffende wijk is gesteld. Naarmate het rode oppervlak groter is, is de veiligheidssituatie in de wijk slechter.

De footprints laten goed het onderscheidende karakter van de methode zien. Bijvoorbeeld in Laares. Een herstructureringswijk nabij het centrum. Kenmerkend is de hoge score op onveiligheidsgevoelens in combinatie met hoge scores op autodelicten, openlijk geweld, veel verloedering en lage sociale kwaliteit.

Een ander voorbeeld is het buitengebied ten noorden van Enschede. Een bosrijk gebied met het dorp Lonneker en het Vliegveld Twente. Wat betreft onveiligheidsgevoelens is de situatie in deze wijk heel gunstig. De enige – relatief kleine – problemen doen zich voor op het gebied van inbraak (woningen en bedrijven) en verkeersonveiligheid.

Een derde voorbeeld vormt de wijk Mekkelholt, Deppenbroek, de wijk die door minister Vogelaar in eerste instantie was vergekozen tot probleemwijk. De footprint laat zien dat er in deze wijk het nodige aan de hand is. De problemen concentreren zich rond huiselijk geweld, winkeldiefstal en inbraak bij bedrijven. Opmerkelijk is wel dat de problemen in deze wijk vrijwel nergens extreem genoemd kunnen worden. Dit vertaalt zich ook in een gemiddelde score op onveiligheidsgevoelens.

Discussie

De footprints maken een snelle beoordeling van de veiligheidssituatie op wijkniveau mogelijk. De interpreteerbaarheid van de footprints zou verder verhoogd kunnen worden door explicieter thematische kwadranten te onderscheiden. Doordat met rangordeningen wordt gewerkt is het belangrijk dat onderzoeksgegevens op uniforme wijze zijn verzameld. Daarom leent deze methode zich vooral goed voor het vergelijken van wijken binnen één gemeente.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.