De effectiviteit van het convenant Veilig Uitgaan

Om de veiligheid in uitgaansgebieden te bevorderen en de overlast tot een minimum te beperken is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten een convenant afgesloten tussen de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Koninklijk Horeca Nederland. Bijna twee jaar na de start van het project is het tijd voor een evaluatie. Actiepakketten In 2006 is het project […]
06 mei 2009

Om de veiligheid in uitgaansgebieden te bevorderen en de overlast tot een minimum te beperken is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten een convenant afgesloten tussen de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Koninklijk Horeca Nederland. Bijna twee jaar na de start van het project is het tijd voor een evaluatie.

Actiepakketten

In 2006 is het project Veilig Uitgaan van start gegaan. In dit project bundelen de politie Noord-Holland Noord, de gemeenten, het OM en horecaondernemers de krachten om geweld in het uitgaansleven beter te kunnen bestrijden. Een jaar later is een actiepakket aan alle 26 gemeenten in de regio aangeboden. Het pakket bestond onder meer uit een model convenant ‘Veilig Uitgaan’, een model exploitatievergunning en modellen waarmee de APV is aan te passen.

Heldere afspraken en duidelijke taken

Dit alles moet leiden tot heldere afspraken en taakverdeling tussen politie, horeca-ondernemers en de gemeente, zodat ze gezamenlijk daadkrachtiger kunnen optreden. Het gaat over de inrichting van de openbare ruimte, samenwerkingsafspraken, maar ook over het mandateren van bepaalde bevoegdheden. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker ordeverstoorders of personen ‘die in staat van dronkenschap verkeren’ de toegang tot de horecagelegenheden te ontzeggen. Tot het pakket behoren ook richtlijnen voor horeca-ondernemers hoe ze kunnen bijdragen aan een herstel van de rust rond sluitingstijd en afspraken rond het doorgeven van relevante informatie van bijvoorbeeld bewakingscamera’s ten behoeve van opsporingsonderzoek. Inmiddels zijn een of meerdere onderdelen van het pakket in een flink aantal gemeenten in de regio geïmplementeerd. De vraag is nu in hoeverre dat heeft geleid tot een daling van de onveiligheid in de uitgaansgebieden.

En wat levert het op?

Deze vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Om een mogelijk effect te aan te tonen gaan de gedachten uiteraard in eerste instantie uit naar politiecijfers over geregistreerde incidenten in de uitgaansgebieden. De cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Geregistreerde incidenten zijn niet altijd uitsluitend een weerspiegeling van de veiligheidssituatie, maar bijvoorbeeld ook van het weer of het rookverbod. Het kan zelfs zo zijn dat succesvolle implementatie van de afspraken in het convenant leidt tot een grotere aangiftebereidheid en een stijging van het aantal incidenten laat zien.

Verschillende perspectieven

Een adequate evaluatie richt zich dan ook niet uitsluitend op de geregistreerde incidenten, maar ook op kwalitatieve informatie. Met name inschattingen en beoordelingen van mensen die de praktijk van het uitgaan vanuit verschillend perspectief ervaren, zoals horecaondernemers, beveiligers, handhavers VWA, politieagenten en uiteraard de bezoekers zelf. Tezamen levert dit een beeld van de veranderingen in de veiligheidssituatie, de beleving daarvan door betrokkenen en de mate waarin het project daarin een rol heeft gespeeld.
Er zijn al voorlopige signalen van gemeente, horeca en politie dat de openbare orde en veiligheid op straat is verbeterd door de invoering van de regeling. Ervaringen in andere steden in ons land hebben dat al eerder bewezen. Niettemin zal het evaluatie-onderzoek in de komende maanden moeten uitwijzen of dat ook in Noord-Holland het geval is.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.