Betere vergunningverlening door de Waterwet?

de Waterwet van kracht geworden. De nieuwe wet- en regelgeving is opgezet vanuit het perspectief van burgers en ondernemers en vraagt een andere houding van Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten: minder regels, loslaten, snellere besluitvorming, eenduidig opereren en als één overheid optreden door goede onderlinge samenwerking.
23 juli 2010 | Gerben Huijgen

Betere vergunningverlening door de Waterwet?

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De nieuwe wet- en regelgeving is opgezet vanuit het perspectief van burgers en ondernemers en vraagt een andere houding van Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten: minder regels, loslaten, snellere besluitvorming, eenduidig opereren en als één overheid optreden door goede onderlinge samenwerking.

Waterbeheer toekomstproof

Om het waterbeheer ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen vormgeven en uit te voeren, was het noodzakelijk het wettelijk instrumentarium te stroomlijnen en moderniseren. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

Bundeling vergunningstelsels

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning,  die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd. De Waterwet vervangt de volgende bestaande wetten:

  • Wet op de waterhuishouding (Wwh);
  • Wet op de waterkering (Wwk);
  • Grondwaterwet (Gw);
  • Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo);
  • Wet verontreiniging zeewater (Wvz);
  • Wet doormakerijen en indijkingen (Wdi);
  • Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr);
  • Waterstaatwet (Ws);
  • Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming (Wb).

Monitoring en evaluatie

De Waterdienst heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor de uitvoering van het programma ‘Implementatie Waterwet’. Eén van de onderdelen van dit programma is ‘Monitoring en Evaluatie’. Binnen dit onderdeel is het de bedoeling dat er een monitoringsprogramma wordt opgezet en een nulmeting wordt uitgevoerd, om de gebruikerstevredenheid over de organisatie en uitvoering van vergunningverlening en handhaving vallend onder de Waterwet te meten. I&O Research voert de eerste meting in het najaar van 2010 uit. Voor het einde van het jaar worden de resultaten verwacht.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.